ISO 9001:2008'in Kalite Terimleri

KALİTE: Mevcut ve var olan karakteristiklerin şartları karşılama derecesidir. (ISO 9000:2008)

KALİTE POLİTİKASI: Kalite ile ilişkili olarak üst yönetim tarafından resmi olarak formüle edilen şirketin yönelişini ve toplam hedefleri gösteren ifadedir.

KALİTE YÖNETİMİ: Bir organizasyonun yönetilmesi ve kontrolü için koordine edilmiş faaliyetlerdir.

KALİTE HEDEFLERİ: Kalite ile ilişkili olarak istenen veya amaçlanan şeyler

ISO 9001:2000 KALİTE TERİMLERİKalite hedefleri SMART olmalıdır.
S : Specified / belirli, ilgili bölüm ve proses için
M : Measurable / Ölçülebilir
A : Achievable / Ulaşılabilir
R : Real / Gerçekçi
T : Timing / Zamana bağlı

KALİTE PLANLAMASI: Kalite Yönetiminin, kalite hedeflerinin belirlenmesi ve bu hedeflerin karşılanması için gerekli operasyonel proses ve ilgili kaynakların temini konusunda odaklanmış bir parçasıdır.

KALİTE KONTROL: Kalite şartlarının karşılanmasına odaklanmış kalite yönetiminin bir parçasıdır.

KALİTE GÜVENCE: Kalite şartlarının karşılandığı güvencesi vermeye odaklanmış kalite yönetiminin bir parçasıdır.

İYİLEŞTİRME: Kuruluşun kalite şartlarını karşılama kabiliyetinin artırılmasına odaklanmış kalite yönetiminin bir parçasıdır.

ÇALIŞMA ORTAMI: İşin yapıldığı ortam şartları.

DENETİM KRİTERİ: Referans olarak belirlenen politika, prosedür ve gereklilikler.

ÜRÜN: Sürecin (process) bir sonucu
Dört Genel Ürün Kategorisi:
Donanım
Yazılım
Servisler
İşlenmiş Malzemeler veya tüm bunların kombinasyonu.

ŞARTLAR: Belirlenen, Genel olarak istenen veya yasal ihtiyaç ve beklentiler. Ürün, sistem veya müşteri ile ilişkili olabilir. Belirlenmiş şartlar yazılı hale getirilmiş olandır. Şartlar değişik kaynaklar tarafından ortaya konmuş olabilir.

DÜZELTİCİ FALİYET: Belirlenen bir uygunsuzluğun ana sebebini ortadan kaldırmak ve tekrarını engellemek için yapılan faaliyet.

ÖNLEYİCİ FALİYET: Potansiyel bir uygunsuzluğun (henüz ortaya çıkmamış) sebebini ortadan kaldırmak için yapılan faaliyet.

STANDART DIŞI İZİN: Şartlara uymayan ürünlere çıkış izni verme.

SERBEST BIRAKMA: Prosesin bir sonraki aşaması ile devam etmek için verilen izin

GÖZDEN GEÇİRME: Belirlenen hedefleri gerçekleştirmek için oluşturulan konuların uygunluğunu ve etkinliğini tespit için gerçekleştirilen faaliyetler.

DOĞRULAMA: Belirlenen şartların karşılandığını gösteren objektif delillere dayalı olarak teyit işlemi.

GEÇERLİ KILMA: Gerçek delillerin incelenmesi sonucunda istenen amaca ve uygulamaya dönük gerekliliklerin karşılandığının teyit edilmesi.

GERÇEK DELİL: Bir şeyin bulunduğunu ve gerçek olduğunu gösteren bilgi veya veriler.

UYGUNSUZLUK: Gerekliliklere uymama

PROSES: Girdileri çıktılara dönüştüren ve birbirleri ile ilişkili veya etkileşen faaliyetler dizisi

ISO 9001:2000 BELGELENDİRME KURUMSAL
© TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş.
Merkez Mh, Gençosman Cd, No 11 - Güngören - İstanbul
Tel: 0212 702 40 00 - 0 212 702 22 30 Fax: 0 212 909 21 10